Regulamin

I Definicje

Ilekroć w regulaminie występują terminy pisane wielką literą, mają znaczenie jak poniżej.

 1. Serwis – platforma internetowa prowadzona pod domeną https://nextmedica.pl/ przez Next Medica sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa; NIP: 527 26 68 660; REGON: 145837620.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Treści – wszelkie informacje zamieszczone przez Usługodawcę, które stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 4. Produkt/Usługa – dobra materialne/niematerialne publikowane w Ogłoszeniach przez Użytkowników na łamach Serwisu w celu ich odpłatnego bądź nieodpłatnego wydania.
 5. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość korzystania z Konta.
 6. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
 7. Cennik – tabela opłat związanych z Usługą.

II Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten dotyczy zasad świadczenia usług za pomocą https://nextmedica.pl/ przez Next Medica sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa; NIP: 527 26 68 660; REGON: 145837620 zwanego dalej Serwisem.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego https://nextmedica.pl/, w którego skład wchodzą również https:// nextmedica.pl/ oraz dla połączeń szyfrowanych z SSL https://nextmedica.pl/
 4. Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu w sposób nieograniczony wyrażając akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

III Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. adres poczty email.
 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://nextmedica.pl/polityka-prywatnosci stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.

IV Zakres usług Serwisu.

 1. Serwis udostępnia Treści odpłatnie lub bezpłatnie.
 2. Treści udostępnione przez Serwis są dostępne na warunkach określonych w regulaminie wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 3. Treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią doradztwa bądź konsultacji, a mają charakter czysto informacyjny. Zarejestrowany Użytkownik posiadający udokumentowaną wiedze i kwalifikację korzysta z informacji zawartych w Treściach publikowanych na łamach Serwisu na własna odpowiedzialność.

V Usługa Newsletter

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności Serwisu.
 2. Użytkownik korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez:
  1. zaznaczenie ikony – „zapisz mnie na Newsletter” trakcie dokonywania rejestracji
   lub
  1. wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter – „Twój email”

lub

 • wypełnienie stosownego formularza
 • Użytkownik w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera poprzez wysłanie wiadomości email.

VI Rejestracja

 1. W celu założenia „Konta Użytkownika” dokonuje rejestracji podając wymagane dane w formularzu rejestracyjnym.
 2. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Założenie „Konta użytkownika” jest nieodpłatne.
 4. Użytkownik przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Serwisu;
  2. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  1. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
 5. Aktywacja Konta przez Użytkownika następuje po utworzeniu Konta, wskazaniu adresu e-mail oraz aktywowaniu go poprzez kliknięcie w link wysyłany przez Serwis na podany adres e-mail
 6. Serwis nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 7. W przypadku przeglądania zawartości Serwisu rejestracja nie jest obowiązkowa.

VII Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik nie może przekazywać kodów do konta na Serwisie osobom trzecim.
 2. Użytkownik przeglądając funkcje Serwisu oraz umieszczając Treści zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno Serwisu jak i podmiotów trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niedziałania na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników.
 4. W szczególności w ramach Serwisu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 5. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem.
 6. Użytkownik może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

VIII Prawa i Obowiązku Serwisu

 1. Serwis troszczy się o należyte działanie platformy internetowej https://nextmedica.pl/ o każdej porze.
 2. W przypadku zgłoszenia problemów technicznych przez użytkownika, serwis odpowie droga mailową w ciągu 24 godzin w dni robocze.
 3. Serwis może poddawać weryfikacji dane podane przez Użytkownika.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, Serwis wezwie Użytkownika do dokonania ich korekty.
 5. Serwis nie odpowiada za, bezprawne działania Użytkownika, szkody powstałe w skutek zastosowania informacji pozyskanych w ramach Serwisu, błędy lub nieaktualność Treści zamieszczanych w Serwisie jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Serwisu, Serwis jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

IX Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Next Medica sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa; NIP: 527 26 68 660; REGON: 145837620, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w Umowie wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Partnerem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:
  e-mail na adres: office@nextmedica.pl
  listownie: Next Medica sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa
 6. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

X Prawa autorskie

 1. Serwis i Treści w nim zamieszczane są przedmiotem ochrony praw autorskich i innych praw wyłącznych.
 2. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej z tytułu Praw Własności Intelektualnej.
 3. Użytkownik, który publikuje Treści na łamach Serwisu łamiące autorskie prawa majątkowe może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XI Płatności

 1. Płatność za Usługi odpłatne określone w Regulaminie i Cenniku świadczone przez Serwis, dokonywane będą przelewem bankowym na wskazane przy zakupie konto.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 3. Serwis ma możliwość wystawiania i udostępniania Użytkownikowi, faktur VAT w formie elektronicznej.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez jego podpisu i doręczanie jej drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 5. Faktury będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym Użytkownik dokonał akceptacji.
 6. Użytkownik może wymagać wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 7. Osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej wystawione są faktury na żądanie. Aby otrzymać fakturę za usługę wystawienia płatnego ogłoszenia należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy e-mail zawierający dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, ID płatności.

XII Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając wiadomość na maila podanego na stronie Next Medica https://nextmedica.pl/#kontakt, w którego treści wpisuje:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
  2. rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  3. rodzaj błędnego funkcjonowania;
  4. czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  5. zarzuty Użytkownika;
  6. okoliczności uzasadniające reklamację;
  7. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
   – w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
 2. Serwis, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

XIII Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis (rezygnacje z konta Użytkownika w Serwisie) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail.
 2. Serwis może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestaniu naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług m.in. udostępnia usługi Serwisu innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez jego wcześniejszej zgody, podaje nieprawdziwe dane itp.
 3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Użytkowników.

XIV Przepisy Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https:// nextmedica.pl/regulamin
 2. Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.