Prowadzenie szpitalnych projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia

Analiza wskaźnikowa, sygnały zmiany, podejmowanie działań dla podniesienia wartości wskaźnika na koniec okresu sprawozdawczego

SZKOLENIE ONLINE dla personelu szpitali
.......................


róbmy swoje - ustawa o jakości nie jest niezbędna

„…Róbmy swoje! Pewne jest to jedno, że
Róbmy swoje! Póki jeszcze ciut się chce!
W myśleniu sens, w działaniu racja…”  /Wojciech Młynarski/

Dowiesz się i nabędziesz praktycznych umiejętności:

KOSZT KURSU:

647 zł netto* cena standardowa

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia !

* Stawka VAT zwolniony (zw.) – w myśl zapisów Ustawy o podatku  od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.,  art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień: § 3. 1. Zwalnia się od podatku:
14) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;”
Podstawą zastosowania stawki zw. jest złożenie stosownego oświadczenie przez płatnika. Oświadczenie do pobrania.

23% VAT – każdy inny przypadek

Opinie kursantów Opinie kursantów

Anonimowe opinie uczestników, organizowanych przez nas szkoleń i warsztatów

Bardzo praktyczne, konkretne podejście.

Szkolenie pozwoliło mi na ugruntowanie wiedzy i wskazanie nowych możliwości wykorzystania jej w praktyce.

Bardzo dobre były: bardzo dobry, przyjacielski kontakt z Prowadzącym, swobodna wymiana uwag i pomysłów, duże wsparcie Prowadzącego podczas rozwiązywania zadań, mieszany skład uczestników zapewniający różne punkty widzenia, formalne, uporządkowane podejście do projektu poprawy jakości. Przede wszystkim poleciłbym szkolenie swoim współpracownikom, żeby podnieść ich świadomość na temat poprawy jakości i planowania poprawy jakości.

Oprócz dobrej części merytorycznej, cenne były zadania pozwalające na przećwiczenie omawianych zagadnień, duża wiedza i doświadczenie Pana Leszka sprawiły, że tematy okazały się jasne i przejrzyste.

W mojej ocenie szkolenie było bardzo wartościowe, wpływ na to miała wiedza prowadzącego, sposób prowadzenia szkolenia wymuszający na uczestnikach aktywność intelektualną.

Dla kogo dedykowany Dla kogo dedykowany

Specjaliści ds. jakości

Specjaliści ds. zakażeń

Specjaliści ds. szkoleń

Pełnomocnicy praw pacjenta

Kadra zarządzająca szpitalem

Cel szkolenia i zasady jego organizacji Cel szkolenia i zasady jego organizacji

Zdobycie wiedzy o zasadach:

Kurs zawiera:

Program Program

Dzień – 1

START – godz. 10:00 – Wprowadzenie do prowadzenia projektów poprawy jakości w ochronie zdrowia CZAS

Aktualne i planowane wymagania systemowe dotyczące poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia

 • Poprawa jakości w Standardach Akredytacyjnych Ministra Zdrowia
 • Planowane zmiany ustawowe i ich wpływ na poprawę jakości i bezpieczeństwa
 • Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta
 • Wybór wskaźników do pomiaru jakości
 • Pay-for-Quality (P4Q) finansowe zachęty dla poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia
 • Czy ustawa wpłynie na podejmowanie działań w placówkach leczniczych, zmierzających do poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia
30
Dyskusja 15

Zasady prowadzenia projektów poprawy jakości

 • diagnoza i planowanie działań projektowych
 • testowanie i mierzenie rezultatów
 • wdrożenie zmiany w całej organizacji
 • rola poszczególnych grup zawodowych
15

Wprowadzenie do  prowadzenia analizy wskaźnikowej.

 • Rodzaje wskaźników,
 • Dynamiczna i statyczna analiza wskaźników jakości
 • Przykłady raportów analizowanych wskaźników
45
Dyskusja 15
Przerwa 20

Zasady tworzenia i analizy wykresu liniowego w czasie jako głównego narzędzia do analizy wskaźnikowej i oceny rezultatu prowadzonych projektów poprawy jakości

 • Linia bazowa, cel, średnia/medina miesięcznych wartości wskaźników
 • Pozytywne lub negatywne sygnały zmiany
 • Prognozowanie wartości wskaźników na koniec okresu sprawozdawczego
45
Dyskusja 15
Diagnoza i szukanie pomysłów na osiągnięcie poprawy

Planowanie działań projektu poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia

 • tworzenie zespołu projektowego
 • ustalanie celu i harmonogramu działań
 • mierzenie efektów podejmowanych działań
 • tworzenie karty projektu
 • poprowadzenie pierwszego spotkania zespołu projektowego
30
Dyskusja 15
Zakończenie pierwszego dnia szkolenia i omówienie ćwiczeń do wykonania 15

Dzień – 2

START – godz. 10:00 – Omówienie „prac domowych” CZAS
Prezentacja przykładowych prac, omówienie i dyskusja 15
Diagnoza i planowanie działań projektowych

Diagnoza – Poszukiwanie źródłowych przyczyn problemu

 • wywiady  z uczestnikami poprawianego procesu
 • Diagram Ishikawy analiza przyczynowo skutkowa
 • 5 why
30

Co możemy zmienić, aby osiągnąć poprawę

 • research krajowy i zagraniczny
 • mapa procesu
 • matryca priorytetów
30
PDCA (Zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zastosuj) model E.Deming’a rozwiązywania problemów i wprowadzania zmian zmierzających do uzyskania poprawy 15

Przeprowadzenie 3 cykli testowych

 • ZAPLANUJ: poprowadzenie spotkania zespołu projektowego
 • WYKONAJ: prowadzenie cykli testowych
 • SPRAWDŹ: wywiady z uczestnikami cykli testowych i analiza rezultatów
 • ZASTOSUJ: podjęcie decyzji, zmiana zakresu testu lub zakończenie cykli
30

Podjęcie decyzji o wprowadzeniu zmiany, nowych zasad lub procedur

 • Przygotowanie analizy do podjęcia decyzji
 • Poprowadzenie spotkania z decydentem i podjęcie decyzji
20
Przerwa 20
Wdrożenie zmiany organizacji
Zasady skutecznego wdrożenia zmiany w organizacji 15

Opracowanie planu wdrożenia

 • komunikacja wewnętrzna rezultatów cykli testowych
 • opracowanie plakatowej formy nowych zasad/procedur
 • poprowadzenie spotkania z pracownikami  dotyczącego wprowadzanej zmiany
20
Dyskusja 10

Realizacja planu wdrożenia

 • kontrola realizacji nowych zasad/procedur
 • mierzenie trwałych efektów wdrożonej zmiany
 • komunikacja wewnętrzna długoterminowych efektów wdrożonej zmiany
 • komunikacja zewnętrzna skierowana do pacjentów, personelu z innych oddziałów/szpitali, publikacja na stronie internetowej
25
Dyskusja 10
Podsumowanie i zakończenie warsztatów
Test sprawdzający nabytą wiedzę 15

Podsumowanie i dyskusja

 • niezbędne elementy POPRAWY jakości bez których prowadzone działania służą głównie sprawozdawczości na potrzeby płatnika, organów założycielskich lub instytucji certyfikujących
15

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem różnych metod nauczania:

Organizatorzy szkolenia zastrzegają sobie prawo do niewielkiej modyfikacji programu.

Korzyści dla placówki medycznej Korzyści dla placówki medycznej

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w placówce

Wdrożenie prowadzenia projektów poprawy jakości

Realizacja w placówce leczniczej Standardów Akredytacyjnych Ministra Zdrowia

Zwiększenie satysfakcji pacjentów dzięki prawidłowej analizie wyników badania opinii

Autor kursu i prowadzący Autor kursu i prowadzący

Leszek Denkiewicz Leszek Denkiewicz

Autor „Patient Experience Design” metodologii monitorowania doświadczeń pqacjnetów. Organizator szkoleń i konferencji medycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zarzadzania projektami poprawy jakości leczenia. Ukończył kursy organizowane przez Institute for Healthcare Improvement, Cambridge, USA: „Leading Quality Improvement”, „Testing and Measuring Changes with PDSA Cycles”, „Responding to Adverse Events”, „Root Cause and Systems Analysis” i wiele innych.

Pomysłodawca projektu „Dobre relacje z pacjentem”. Członek  założyciel Stowarzyszenia Akademia Komunikacji Medycznej. Współautor strategii „Dobre relacje z pacjentem”,  koordynator portalu edukacyjnego dla personelu medycznego „LeczBól.pl” Prezes firmy Next Medica.

Oferta Oferta

„Prognozowanie wartości wskaźników jakości i bezpieczeństwa leczenia”
OBEJMUJE:

KOSZT KURSU:

647 zł netto* cena standardowa

* Stawka VAT zwolniony (zw.) – w myśl zapisów Ustawy o podatku  od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.,  art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień: § 3. 1. Zwalnia się od podatku:
14) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;”
Podstawą zastosowania stawki zw. jest złożenie stosownego oświadczenie przez płatnika. Oświadczenie do pobrania.

23% VAT – każdy inny przypadek

Należność płatna przelewem na podstawie wystawionej faktury pro-forma, faktury VAT – do uzgodnienia

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: biuro@nextmedica.pl
tel. 605 332 692

Certyfikat Certyfikat

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat