„Praktyczne aspekty prowadzenia szpitalnych projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia.”​​

WARSZTAT – 2 dni

12 – 13 czerwca 2024

Informacje Informacje

Szkolenie w Warszawie

Opis szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone jako studium przypadku w formie symulowanego projektu poprawy jakości. Projekt warsztatowy będzie zawierał: ustalenia celu, harmonogramu realizacji, poszukiwanie pomysłów na zmianę, cykle testowe, mierzenie rezultatów, wdrożenie zmiany na oddziale szpitalnym. Przekazana zostanie również wiedza teoretyczna na temat zasad prowadzenia projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia.

Cele

Przekazanie wiedzy i praktyczna nauka zasad prowadzenia projektów poprawy jakości. Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu będzie przygotowany do skutecznego wprowadzania zmian zmierzających do poprawy jakości na oddziałach szpitalnych.

Grupa docelowa

Specjaliści ds. jakości, specjaliści ds. zakażeń, specjaliści ds. szkoleń, pełnomocnicy praw pacjenta, kadra zarządzająca szpitalem.

Wielkość grupy

6 – 12 uczestników (w przypadku większej liczby chętnych maksimum 15 osób)

Metody

Symulowane studium przypadku, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacje, dyskusje, scenki, testy.

Certyfikat

Po zdaniu testu uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Prowadzący

Leszek Denkiewicz

Ramowy program Ramowy program

Dzień 1 (7 godzin)

Wprowadzenie do prowadzenia projektów poprawy jakości w ochronie zdrowia

1.

Zasady prowadzenia projektów poprawy jakości:

 • diagnoza i planowanie działań projektowych
 • testowanie i mierzenie rezultatów
 • wdrożenie zmiany w całej organizacji
 • rola poszczególnych grup zawodowych
wykład30 min.
2.

Zasady prowadzenia analizy wskaźnikowej mającej na celu poprawę jakości a nie sprawozdawczość statystyczną:

 • rodzaje wskaźników
 • częstotliwość i wiarygodność zbieranych danych i zasady analizy
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna analizy jakości w oparciu o wskaźniki
wykład30 min
3.Zasady tworzenia i analizy wykresu liniowego w czasie jako głównego narzędzia do analizy wskaźnikowej i oceny rezultatu prowadzonych projektów poprawy jakościćwiczenia60 min
4.Podsumowaniedyskusja30 min

Diagnoza i planowanie działań projektowych

1.Wprowadzeniewykład30 min
2.

Planowanie projektu:

 • tworzenie zespołu projektowego
 • ustalanie celu i harmonogramu działań
 • mierzenie efektów podejmowanych działań
 • tworzenie karty projektu
 • poprowadzenie pierwszego spotkania zespołu projektowego
ćwiczenia60 min
3.

Diagnoza i analiza:

 • wywiady z uczestnikami poprawianego procesu
ćwiczenia60 min
4.

Poprowadzenie warsztatu – co możemy zmienić aby osiągnąć poprawę:

 • research krajowy i zagraniczny
 • mapa procesu
 • matryca priorytetów
ćwiczenia90 min
5.Podsumowaniedyskusja30 min

Dzień 2 (7 godzin)

Testowanie i mierzenie rezultatów

1.Planowanie testowania i mierzenia rezultatów wprowadzanej zmiany zgodnie z metodologią poprawy jakości E.Deming’a (cykl PDCA: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zastosuj)wykład15 min
2.

Symulowane przeprowadzenie 3 cykli testowych:

 • ZAPLANUJ: poprowadzenie spotkania zespołu projektowego
 • WYKONAJ: prowadzenie cykli testowych
 • SPRAWDŹ: wywiady z uczestnikami cykli testowych i analiza rezultatów
 • ZASTOSUJ: podjęcie decyzji, zmiana zakresu testu lub zakończenie cykli
ćwiczenia90 min
3.

Podjęcie decyzji o wprowadzeniu zmiany, nowych zasad lub procedur:

 • Przygotowanie analizy do podjęcia decyzji
 • Poprowadzenie spotkania z decydentem i podjęcie decyzji
ćwiczenia60 min
4.Podsumowaniedyskusja30 min

Wdrożenie zmiany w całej organizacji

1.Zasady skutecznego wdrożenia zmiany w organizacjiwykład30 min
2.

Opracowanie planu wdrożenia:

 • komunikacja wewnętrzna rezultatów cykli testowych
 • opracowanie plakatowej formy nowych zasad/procedury
 • poprowadzenie spotkania z pracownikami dotyczącego wprowadzanej zmiany
ćwiczenia60 min
3.

Realizacja planu wdrożenia:

 • kontrola realizacji nowych zasad/procedur
 • mierzenie trwałych efektów wdrożonej zmiany
 • komunikacja wewnętrzna długoterminowych efektów wdrożonej zmiany
 • komunikacja zewnętrzna skierowana do pacjentów, personelu z innych oddziałów/szpitali, publikacja na stronie internetowej
wykład15 min
4.Podsumowaniedyskusja30 min

Podsumowanie i zakończenie warsztatów

1.Test sprawdzający nabytą wiedzętest30 min
2.Dyskusjadyskusja30 min
3.Wręczenie certyfikatów  

Harmonogram szkoleń Harmonogram szkoleń

Termin

Warszawa, 12-13 czerwca 2024

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach, prosimy o zgłoszenie zainteresowania wypełniając formularz na końcu strony, bądź poinformować nas telefonicznie: 665 285 300 lub mailem na adres biuro@nextmedica.pl

Cennik

CENA PROMOCYJNA – rabat 200 zł/os. od ceny standardowej!
Dla osób, które wypełnią formularz i opłacą wpisowe do dnia 03 czerwca 2024 r.

 • 1 osoba – cena standardowa 2.000 PLN + 23% VAT lub “zw”

  Poniższe ceny maja zastosowanie dla osób z jednej placówki, fakturowanych wspólnie.
 • 2 osoby – 2 x 1.900 PLN + 23% VAT lub “zw”
 • 3 osoby – 3 x 1.800 PLN + 23% VAT lub “zw”
 • 4 osoby – 4 x 1.700 PLN + 23% VAT lub “zw”
 • 5 osób – 5 x 1.700 PLN + 23% VAT lub “zw”
Stawka VAT zwolniony (zw.)ma zastosowanie przy zakupie szkolenia przez placówkę medyczną –na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ( tj. Dz.U. z 2016r., poz. 710, ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, jeśli uczestnictwo w szkoleniu ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników oraz finansowane jest przez płatnika, którego środki przeznaczone na ten kurs pochodzą w minimum 70% ze środków publicznych. Podstawą zastosowania stawki zw. jest złożenie stosownego oświadczenie przez płatnika.
 
 

Cena zawiera: przerwy kawowe oraz 2x lunch
Cena nie zawiera: noclegu

Godziny rozpoczęcia:
1 dzień godz. 10.00 -18.00
2 dzień godz. 08.00 – 16.00

Ostateczne godziny rozpoczęcia i zakończenia zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami.

Informacje organizacyjne

Aby wziąć udział w szkoleniu, organizowanym przez Next Medica Sp. z o.o, należy wypełnić Formularz znajdujący się na stronie i wysłać do organizatora.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby 6 osób.

Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa do 14 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia, rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z obciążeniem uczestnika pełnymi kosztami udziału w szkoleniu; Po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z podaniem miejsca szkolenia oraz dodatkowymi informacjami organizacyjnymi.

„PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA SZPITALNYCH PROJEKTÓW POPRAWY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA LECZENIA”